Panevėžio socialdemokratai pristato savivaldos rinkimų programą

Panevėžio socialdemokratai pristato savivaldos rinkimų programą

Panevėžys sėkmingas tiek, kiek sukuria galimybių savo gyventojams. Matyti visą Panevėžį, išgirsti kiekvieną panevėžietį.
Lietuvos socialdemokratų partijos narių netenkina šalyje įsivyravusi didžiulė pajamų nelygybė, skaudi dalies visuomenės socialinė atskirtis, grėsmingi emigracijos mastai ir kitos opios problemos, reikalaujančios neatidėliotinų sprendimų,Panevėžio miesto socialdemokratai siūlo kurti teisingą ir augantį Panevėžį. Užuot kliovęsi vien rinka, privalome sugrąžinti viršenybę politikai- įtraukti, išklausyti ir suderinti visų Panevėžio gyventojų interesus. Ne bendrasis vidaus produktas ( BVP), o gyventojų išsilavinimas, sveikata ir visuomenės pasitikėjimas vieni kitais yra tikrieji mūsų šalies pažangos rodikliai.
Todėl sakome: Panevėžio miestas bus sėkmingas tiek, kiek sukurs galimybių savo gyventojams.
Galimybių gyventi patogiau, pakankamą ir prieinamą socialinę ir sveikatos apsaugą, besirūpinantis šeimomis, vaikų ugdymu, aplinka. Besirūpinantis visais savo gyventojais. Mūsų pamatinės vertybės - laisvė, demokratija, socialinis teisingumas ir solidarumas. Joms pasiekti būtina užtikrinti lygias galimybes, sąžiningą valdymą, bendruomenių plėtotę ir tvarų vystymąsi.
Įgyvendinant regioninę politiką, LSDP svarbiausia:
 1. Pirma, įveikti reikšmingus užimtumo ir nedarbo skirtumus tarp didžiųjų Lietuvos miestų ir kitų šalies vietovių.
 2. Antra, užtikrinti, kad švietimas ir kultūros sklaida, sveikatos priežiūra, socialinės ir kitos viešosios paslaugos būtų tinkamos kokybės ir vienodai prieinamos visiems.
 3. Trečia, gilinti demokratiją vietos ir regioniniu lygmeniu: tai- vietos referendumai, gyventojų susirinkimai ir t.t. Gyventojams- galimybės tiesiogiai pareikšti nuomonę ir kritiką dėl įvairių miesto infrastruktūros, taip pat biudžeto formavimo sprendimų.

Mūsų pagrindiniai įsipareigojimai:

GYVENTOJŲ DALYVAVIMAS SAVIVALDYBĖS VALDYME

 1. Formuojant miesto biudžetą dėl lėšų panaudojimo tarsimės su miesto gyventojais.
 2. Įpareigosime miesto savivaldybės administraciją dėl atliekamų ar planuojamų atlikti svarbių darbų tartis su gyventojais bei viešinti atliktus darbus ir panaudotų lėšų dydį.
 3. Stiprinsime seniūnaičių veiklą užtikrinsime skaidrius seniūnaičių rinkimus ir jų įtraukimą į seniūnaitijų darbą.
 4. Užtikrinsime, kad savivaldybėje sprendimai būtų rengiami ir svarstomi atvirai, viešai, informuojant suinteresuotus asmenis.

MODERNI IR KOMUNIKUOJANTI SAVIVALDYBĖ

 1. Užtikrinsime greitesnį ir patogesnį gyventojų aptarnavimą: sutrumpinsime gyventojų prašymų nagrinėjimo laiką, savivaldybės specialistai privalės interesantus priimti greičiau, įgalinsime daugumą problemų spręsti internetu, tai yra neišeinant iš namų, pertvarkysime savivaldybės interneto svetainę, kad ji būtų patogesnė ieškantiems informacijos ir teikiantiems prašymus.
 2. Įdiegsime virtualų žemėlapį, kuriame gyventojai galės pažymėti konkrečiuose miesto mikrorajonuose egzistuojančias problemas, tokiu būdu apie jas operatyviai informuojant savivaldybės administraciją.
 3. Efektyviau ir taupiau naudosime savivaldybės biudžeto lėšas. Gerinsime viešųjų pirkimų vykdymo procesą, užtikrinsime savivaldybės sudaromų sandorių skaidrumą ir viešumą.
 4. Būsimi LSDP Panevėžio miesto savivaldybės tarybos nariai ir meras su gyventojais susitiks miestiečiams patogiu laiku, patogiose vietose.
 5. Sudarysime galimybes savivaldybės darbuotojams dirbti nuotoliniu būdu.

DAUGIAU DĖMESIO SVEIKATOS APSAUGAI

 1. Pagerinsime Panevėžio miesto savivaldybei pavaldžių sveikatos ir gydymo įstaigų darbo kokybę.
 2. Sieksime, kad kokybiškos bei savalaikės sveikatos priežiūros paslaugos būtų prieinamos visiems savivaldybės gyventojams per trumpiausią protingai įmanomą laiką.
 3. Pagerinsime sveikatos priežiūros prieinamumą senjorams ir neįgaliesiems, ne mažiau kaip 10 procentų didindami vietų skaičių slaugos įstaigose, bei teikiant socialinės slaugos paslaugą ,,į namus“.
 4. Daugiausiai dėmesio skirsime ligų profilaktikai, prevencijai ir ankstyvai jų diagnostikai. Skatinsime sveiką gyvenseną bei mitybą.

SOCIALIAI ATSAKINGA SAVIVALDYBĖ

 1. Sieksime padidinti materialinę paramą socialiai remtinoms šeimoms ir vienišiems asmenims, kad jie galėtų patenkinti būtiniausius išgyvenimo poreikius, tam, šalia valstybės biudžeto lėšų, papildomai skiriant ir savivaldybės biudžeto lėšas.
 2. Plėtosime socialinę rūpybą ir globą- didinsime socialinių darbuotojų skaičių ir savivaldybės biudžeto lėšomis mažiausiai 10 procentų didinsime jų atlyginimu.
 3. Plėtosime dienos centrus ir dienos socialinę globą negalią turinčio asmens namuose.
 4. Plėtosime laikinojo atokvėpio paslaugas negalią turinčius vaikus auginantiems tėvams, rūpinsimės kitokia pagalba jiems.
 5. Skatinsime šeimynų kūrimąsi, kuriuose vaikai gautų didesnį dėmesį ir jaustųsi kaip savo šeimose.
 6. Smurtą artimoje aplinkoje patiriantys asmenys turi gauti skubią pagalbą, o vėliau ir jiems reikalingą psichologinę bei socialinę pagalbą. Ne mažiau kaip 30 procentų padidinsime vietų skaičių krizių centre.
 7. Skatinsime ir remsime nevyriausybines organizacijas teikiančias pagalbą neįgaliesiems, senjorams, be artimųjų globos likusiems žmonėms.
 8. Plėsime socialinį būstą.
 9. Vykdysime neįgaliųjų integraciją per švietimo, sporto, darbo ir bendruomenės programas.
 10. Materialiai remsime šeimas, sulaukusias naujagimio.
 11. Sudarysime galimybes bendruomenėms, nevyriausybinėms organizacijoms posėdžiauti savivaldybės patalpose.
 12. Sudarysime lengvatines sąlygas sunkiai gyvenančių daugiavaikių šeimų nariams ir senjorams apsilankyti lietuviškuose spektakliuose, koncertuose ir kituose renginiuose.

INFRASTRUKTŪRA: TVARKINGI KELIAI IR GATVĖS, ŠVARUS ORAS

 1. Sieksime pašalinti teisines kliūtis, trukdančias daugiabučių namų bendrijoms plėsti automobilių stovėjimo aikšteles, kai savivaldybė koofinansuoja dalį lėšų.
 2. Didinsime viešų elektromobilių krovimo stotelių skaičių.
 3. Užtikrinsime, kad elektromobiliams parkavimas mieste būtų nemokamas.
 4. Lapkričio 1-ąją- Visų Šventųjų dieną miesto gyventojams leisti nemokamai naudotis viešuoju transportu.
 5. Iki 2021 metų pastatysime naują autobusų stotį.
 6. Įsisavindami Europos Sąjungos lėšas tęsime pradėtus ir vykdysime naujus Panevėžio miestą gražinančius darbus.

DAUGIAU DĖMESIO UGDYMUI

 1. Papildysime savivaldybės administracijos švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus funkcijas didinančias atsakomybę formuojant švietimo įstaigų metinius biudžetus, rengiant įstaigų materialinių bazių ir įrangos atnaujinimo programas, siekiant mokinių ugdymo (si) kokybės ir pažangos iki ES šalių rezultatų vidurkio.
 2. Užtikrinsime specialiosios pagalbos teikimą ikimokyklinių įstaigų vaikams ir bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, steigiant specialistų etatų skaičių pagal įstaigų poreikius.
 3. Panevėžio švietimo centre organizuosime švietimo įstaigų vadovų rezervo rengimą ir baigusius kursų programas skatinsime dalyvauti konkursuose miesto švietimo įstaigų vadovų pareigoms užimti.
 4. Tęsime prieš dešimtis metų valdininkų išdalintus pažadus ir grįšime prie specialistų, pedagogų ir personalo krūvių peržiūrėjimo savivaldybės darželiuose, užtikrinsime adekvatų krūvių pasiskirstymą ir darbo užmokestį visiems sistemos dalyviams, atsižvelgiant į jų patirtį, galimybes, kompetencijas. Oraus pedagogo profesija pradėsime ginti nuo sistemos pradžios.
 5. Siekdami pritraukti jaunus specialistus į švietimo įstaigas, remsime jų studijas, jeigu jie įsipareigos toliau dirbti šiose įstaigose.
 6. Savivaldybės biudžeto lėšomis prisidėdami prie neformaliojo vaikų švietimo, skatinsime neformalaus ugdymo plėtrą, sudarysime daugiau galimybių moksleiviams lankyti būrelius, sporto įstaigas.
 7. Remsime vasaros dienos stovyklos miesto vaikams.
 8. Rūpinsimės, kad specialiųjų poreikių mokiniams būtų sudaryta galimybė rinktis šalia namų esančią bendrojo ugdymo mokyklą.
 9. Skatinsime ir stiprinsime specialiųjų poreikių mokinių įtraukųjį ugdymą. Siekdami užtikrinti įtraukiojo ugdymo sėkmę, bendrojo ugdymo mokyklose, pagal poreikį steigsime papildomus mokytojo padėjėjo etatus.
 10. Skatinsime ir remsime suaugusiųjų neformalųjį ugdymą.
 11. Vykdysime švietimo įstaigų renovavimą ir modernizavimą.
 12. Remsime trečiojo amžiaus universiteto veiklą.
 13. Prisidėsime prie mokytojo profesijos prestižo didinimo kasmet surengdami ,,Metų mokytojo“ nominaciją.
 14. Finansuosime tarptautines mokytojų mainų programas.
 15. Bendrojo ugdymo mokyklose plėsime ,,Visos dienos mokyklų“ skaičių.
 16. Tęsime miesto savivaldybės ir mokslo akademijos bendradarbiavimą.
 17. Stiprinsime miesto progimnazijų 7-8 klasių ir gimnazijų 9-10 / 1-2 / klasių mokinių profesinį orientavimą ir karjeros ugdymą, sudarydami visoms mokykloms galimybę technologijų pamokas organizuoti miesto profesinių mokyklų moderniose bazėse.
 18. Inicijuosime regionų bendradarbiavimą profesinio orientavimo strategijos Lietuvoje stiprinimui. Profesinio orientavimo sistemai trūksta politinio ir teisinio veiklos reglamentavimo, vieningumo ir nuoseklumo, ji vis dar neapima viso reikalingo paslaugų paketo- silpnas dialogas tarp profesinio orientavimo specialistų ir švietimo ir mokslo ministerijos.
 19. Užtikrinsime kad iki 2023 metų visose Panevėžio ugdymo įstaigose pilnu etatu dirbtų karjeros ugdymo specialistai.
 20. Užtikrinsime ilgus metus nespręstų saugumo ir patyčių problemos prevenciją, efektyvinsime kokybišką prevencinių programų įgyvendinimą visose ugdymo įstaigose, sieksime, kad kiekvieno augančio panevėžiečio problemos būtų ne tik išgirstos, bet ir sprendžiamos. Saugūs vaikai ugdymo įstaigose- visų mūsų pareiga.

GALIMYBĖS VEIKTI JAUNIMUI

 1. Jauni žmonės - mūsų savivaldybės dabartis, o tvarios nevyriausybinės organizacijos- darniai atstovaujamas Panevėžys. Užtikrinsime ne tik inovatyvias ir kokybiškas viešojo gyvenimo paslaugas, bet ir skirsime dėmesį bendradarbiaujant su nacionalinėmis įvairių sričių specialistų pritraukimo į regionus programomis, siekiant Panevėžyje pradėti proveržį.
 2. Skatinsime jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas įgyvendinti įvairias iniciatyvas ir trumpalaikius projektus, inicijuosime stabilų finansavimą įgyvendinant strategines nevyriausybininkų idėjas.
 3. Plėsime darbo su jaunimu savivaldybėje tinklą, užtikrinsime, kad jaunimo erdvės veiktų visose pagrindiniuose savivaldybės geografiniuose taškuose, užtikrinsime kokybiško darbo su jaunimu gatvėje įgyvendinimą.
 4. Inicijuosime jaunimo nevyriausybinių organizacijų ,,Avilio“ kūrimą Panevėžyje.
 5. Atsižvelgę į nevyriausybininkų poreikius, į savivaldybę atvesime ,,socialinį taksį“, užtikrinsime lygiavertę ir tinkamą susisiekimo infrastruktūrą visoms socialinėms grupėms. Socialinis taksį- unikali paslauga, kuri padeda užtikrinti judėjimo negalią turinčių žmonių kelionių organizavimą į ekonominio ir socialinio užimtumo vietas (darbą, ligoninę, įvairias organizacijas, kiną, teatrą, parduotuvę, susitikimą ir kt.)
 6. Stiprinsime mokinių savivaldą.
 7. Ugdysime jaunimo verslumą.

PALANKIOS SĄLYGOS VERSLUI IR NAUJOS DARBO VIETOS

 1. Sieksime pritraukti kuo daugiau investicijų, kurios sukurs naujas gerai apmokamas darbo vietas.
 2. Naujai besisteigiančioms įmonėms apibrėžtam laikotarpiui sumažinsime žemės ir nekilnojamo turto mokesčius.
 3. Inicijuosime apleistų ir nenaudojamų pastatų nuomą ir pardavimą.
 4. Suprastinsime ir pagreitinsime leidimų, reikalingų verslo steigimuisi bei veiklai gavimą.
 5. Savivaldybės tarnybos bus įpareigotos teikti informaciją apie verslo galimybes Panevėžio mieste bei padėti sutvarkyti formalumus.
 6. Inicijuosime periodinius susitikimus su verslo bendruomene, tam, kad išgirsti apie kylančias problemas ir išklausyti pasiūlymus, užtikrinant geresnį bendradarbiavimą tarp savivaldybės ir verslo.
 7. Gražinsime smulkaus ir vidutinio verslo rėmimą į politinę darbotvarkę.
 8. Iš savivaldybės įmonių reikalausime aukštos teikiamų paslaugų kokybės ir socialinės atsakomybės.
 9. Sudarysime sąlygas miesto smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms organizuoti vaikų ir mokinių maitinimą švietimo įstaigose.

SPORTAS BEI LAISVALAIKIS

 1. Modernizuosime ir statysime naujus sporto aikštynus.
 2. Iki 2021 metų prie Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazijos įrengsime universalų, modernų sporto aikštyną.
 3. Mokyklų sporto sales ir aikštynus atversime gyventojų poreikiams.
 4. Vykdysime dviračių takų plėtrą.
 5. Didinsime rekreacinių zonų skaičių, kuriose bus įrengti lauko treniruokliai, vaikų žaidimų aikštelės bei poilsio zonos.
 6. Miesto parkuose sukursime erdves jaunimui, senjorams bei tėvams su mažais vaikais.

ŪKIS

 1. Modernizuosime šilumos ūkį, mažinant šilumos energijos tiekimo sąnaudas ir gyventojų išlaidas.
 2. Tobulinsime atliekų surinkimo sistemą, kad ji būtų patogi gyventojams ir apmokėjimas būtų socialiai teisingas.
 3. Kompensuosime šildymo išlaidas nepasiturintiems ir pasirūpinsime, kad labiausiai pagalbos reikalaujantiems asmenims kuras būtų atvežtas.
 4. Remsime ir skatinsime daugiabučių namų renovaciją.

SAUGI IR ŠVARI VIETA GYVENTI

 1. Sieksime, kad kiekvienas gyventojas jaustųsi saugiai, netoleruosime jokių nusikaltimų ir smurto.
 2. Bendradarbiaudami su policija sieksime mažinti nusikalstamumą, remsime nusikalstamumą mažinančias prevencines programas.
 3. Skatinsime atliekų rūšiavimą ir perdirbimą, kas leistų sumažinti atliekų kiekį bei jų surinkimo išlaidas.
 4. Reikalausime iš savivaldybei pavaldžių įmonių, įstaigų, organizacijų, gyvenamųjų namų bendrijų bei individualių namų savininkų užtikrinti švarią ir saugią aplinką.
 5. Įgyvendinsime prevencines priemones transporto ir triukšmo sumažinimui.

BENDRUOMENĖS IR NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS

 1. Skatinsime bendruomenių aktyvumą, įtraukiant jų narius į renginių organizavimą, viešųjų erdvių priežiūrą, remsime bendruomenių programas ir iniciatyvas.
 2. Kartu su bendruomenėmis palaikysime viešąją tvarką ir sieksime tapti saugiausia savivaldybe.
 3. Skatinsime savanorystę.
 4. Užtikrinsime efektyvų ir kokybišką bendradarbiavimą su miesto pedagogų profsąjungomis, laikysime juos pagrindiniu partneriu svarstant ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo problemas.
 5. Sieksime visapusiško abipusiai naudingo bendradarbiavimo su visomis mieste esančiomis profesinėmis sąjungomis.

Close