LSDP PANEVĖŽIO SKYRIAUS ĮSTATAI
2024-04-24

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. LSDP Panevėžio miesto skyrius yra Lietuvos socialdemokratų partijos, (toliau partija) kodas 191362889, struktūrinis padalinys (toliau skyrius), veikiantis Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje ir jungiantis socialdemokratinių pažiūrų Panevėžio miesto, Lietuvos Respublikos piliečius, siekiančius įgyvendinti Lietuvoje laisvę, demokratiją, socialinį teisingumą ir solidarumą.
1.2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi LSDP programa, statutu, skyriaus įstatais, kitais aukštesnių LSDP organų nutarimais.
1.3. Skyrius turi savo buveinę (Laisvės a.1, Panevėžys), antspaudą ir sąskaitas banke. Skyrius nėra juridinis asmuo, už skyriaus prievoles atsako LSDP.
1.4. Visi skyriaus organizuojami renginiai yra atviri, išskyrus tuos, kurie iš anksto paskelbti uždarais.

II. SKYRIAUS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Skyriaus tikslai ir uždaviniai:
2.1. Atstovauti LSDP Panevėžio miesto savivaldybėje. Aktyvinti LSDP veiklą savivaldybės taryboje.
2.2. Plėsti LSDP partijos narių ir rėmėjų skaičių, įtraukiant juos į aktyvią partijos veiklą.
2.3. Analizuoti gyventojų nuomonę aktualiais Panevėžio miesto gyvenimo klausimais, teikti pasiūlymus frakcijai (grupei) dėl jų sprendimo savivaldybėje.
2.4. Atsižvelgus į Panevėžio gyventojų poreikius, rengti savivaldybės rinkimų LSDP programą ir aktyviai dalyvauti savivaldybių rinkimuose.
2.5. Sudaryti ir tvirtinti LSDP kandidatų į savivaldybės tarybą rinkimų sąrašą.
2.6. Siūlyti kandidatus į Lietuvos Respublikos Seimą, Prezidento, Europos Parlamento, Savivaldybės mero rinkimus Panevėžio miesto apygardose.
2.7. Aktyviai dalyvauti visose rinkimų: Lietuvos Respublikos Seimo, Prezidento, Europos Parlamento, Savivaldybės mero ir savivaldybės tarybos narių, referendumų kampanijose.
2.8. Platinti tarp gyventojų LSDP spaudą ir kitą agitacinę medžiagą, organizuoti socialdemokratinį švietimą.
2.9. Organizuoti gyventojų susitikimus su LSDP remtais Lietuvos Prezidentu, Seimo, Europos Parlamento ir savivaldybės tarybos nariais, savivaldybės meru.
2.10. Rengti socialdemokratų kultūrinius, sportinius, visuomeninius renginius, politines akcijas. Steigti ir koordinuoti partijos skyriaus grupių, klubų (pagal interesus) veiklą.
2.11. Aiškinti Panevėžio miesto bendruomenei LSDP siekius ir tikslus, programą, skleisti socialdemokratines idėjas.
2.12. Bendradarbiauti su kitų partijų skyriais, visuomeninėmis bei profesinių sąjungų organizacijomis, ginant žmonių interesus.
2.13. Spręsti kitus LSDP iškeltus uždavinius savivaldybės teritorijoje.
2.14. Užtikrinti, efektyvią nuolat atnaujinamos informacijos sklaidą apie LSDP ir skyriaus veiklą, panaudojant visas galimas vidinės bei išorinės komunikacijos priemones.

III. LSDP NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS, ĮSTOJIMO Į LSDP TVARKA, RĖMĖJAI

3. Asmuo, stojantis į LSDP, turi pateikti partijos skyriaus pirmininkui nustatytos formos prašymą raštu arba elektroniniu būdu, turi pasižadėti laikytis LSDP programos bei statuto. Asmuo laikomas partijos nariu nuo prašymo pateikimo dienos, tačiau visas partijos nario teises įgyja nuo partijos grupės susirinkimo, skyriaus prezidiumo, tarybos (susirinkimo) sprendimo dienos. Į LSDP stojantys buvę kitų partijų, politinių judėjimų nariai ar dalyvavę kitų politinės kampanijos dalyvių rinkiminiuose sąrašuose asmenys, priimami skyriaus prezidiume, o kur jo nėra – skyriaus taryboje (susirinkime). Prašymas dėl stojimo į partiją turi būti apsvarstytas artimiausiame grupės, skyriaus prezidiumo, tarybos posėdyje ar susirinkime. Asmuo laikomas partijos nariu nuo partijos grupės susirinkimo, skyriaus prezidiumo, tarybos arba susirinkimo nutarimo priėmimo dienos. Įstojusiam į partiją išduodamas partijos nario bilietas.
3.1. Partijos skyriaus nariai yra pagal LSDP statutą priimti į LSDP narius ir įrašyti į skyriaus grupių sąrašus, dalyvaujantys jų veikloje ir reguliariai mokantys nario mokestį ir įrašyti į LSDP duomenų bazę. Partijos narių įskaitą tvarko LSDP skyrius. LSDP narių įskaitos vedimo tvarką nustato LSDP taryba.
3.2. Skyriaus narys gali atstovauti partijos skyriui tik gavęs skyriaus tarybos įgaliojimus.
3.3. Skyriaus narys gali siūlyti kandidatus į visus renkamus partijos organus, rinkti ir būti renkamu. Teisę būti renkamu narys įgyja po nepertraukiamų 6 mėnesių narystės LSDP metų. 6 mėnesių narystės reikalavimas netaikomas renkant delegatus ar atstovus į visų lygių konferencijas, renkant naujai įsteigtos grupės pirmininką, pavaduotoją ar iždininką.
3.4. Skyriaus narys, pusę metų nemokantis nario mokesčio, negali balsuoti priimant sprendimus renkamų partijos organų posėdžiuose ir būti kandidatu visų lygių partijos renkamų organų rinkimuose bei keliamas kandidatu valstybės (savivaldybės) institucijų rinkimuose.
3.5. Skyriaus narys be pateisinamos priežasties vienerius metus nedalyvaujantis grupės veikloje ir nemokantis nario mokesčio, grupės arba skyriaus finansų komisijos siūlymu, skyriaus etikos ir procedūrų komisijos sprendimu braukiamas iš partijos narių sąrašų.
3.6. Už LSDP programos, statuto ar šių įstatų nesilaikymą arba elgesį, žeminantį partijos vardą, partijos nariui gali būti skiriamos šios partinės nuobaudos: įspėjimas, papeikimas, pašalinimas iš LSDP.
3.7. Įspėjimą gali pareikšti skyriaus etikos ir procedūrų komisija, o pareikšti papeikimą arba pašalinti iš LSDP gali skyriaus taryba skyriaus etikos ir procedūrų komisijos siūlymu. Nesutinkantis su įspėjimu, papeikimu ar pašalinimu iš LSDP turi teisę per trisdešimt dienų kreiptis į LSDP etikos ir procedūrų komisiją. Tuomet sprendimą dėl įspėjimo ir papeikimo priima LSDP etikos ir procedūrų komisija, o dėl pašalinimo iš partijos jos siūlymu – LSDP prezidiumas. Nesutinkantis su LSDP etikos ir procedūrų komisijos sprendimu dėl įspėjimo ar papeikimo ne vėliau kaip per 30 dienų gali kreiptis į LSDP prezidiumą, kuris priima galutinį sprendimą. Nesutinkantis su LSDP Prezidiumo sprendimu dėl pašalinimo iš partijos ne vėliau kaip per 30 dienų gali kreiptis į LSDP tarybą, kuri priima galutinį sprendimą.
3.8. Skyriaus nario, kuriam prasidėjo nuobaudos skyrimo procedūra, ir jis pareiškia norą išstoti iš partijos, narystė partijoje pasibaigia, kai pasibaigia nuobaudos skyrimo procedūra.
3.9. Partinės nuobaudos – įspėjimas ir papeikimas – galioja 12 mėnesių nuo sprendimo jas skirti priėmimo dienos. Skyriaus narys, turintis galiojančią nuobaudą, išskyrus įspėjimą, negali būti siūlomas į partijos renkamus organus arba keliamas partijos kandidatu visų lygių rinkiminėse kampanijose.
3.10. Skyriaus narys turi laikinai sustabdyti savo narystę partijoje dviem atvejais: jei to reikalauja įstatymas arba iki paaiškės jam keliamų kaltinimų pagrįstumas arba iki bus paneigta asmenį (ir partiją) kompromituojanti informacija. Pareiškimą šiuo klausimu, ne vėliau kaip per 15 dienų, narys raštu įteikia skyriaus tarybai arba LSDP prezidiumui arba pareiškia viešai. Neįvykdžius šio reikalavimo, sustabdyti partijos nario narystę partijoje gali skyriaus taryba skyriaus etikos ir procedūrų komisijos siūlymu. Narys, nesutinkantis su narystės sustabdymu gali kreiptis į LSDP etikos ir procedūrų komisiją, kurios siūlymu galutinį sprendimą priima LSDP prezidiumas. Asmuo, sustabdęs savo narystę, atstato ją tuoj pat, pranešdamas ir pateikdamas skyriaus tarybai dokumentus, įrodančius, kad pasibaigė nurodytasis sustabdymo terminas arba nepasitvirtino narystės sustabdymo priežastis. Sustabdę narystę partijoje ne šio straipsnio nustatytais pagrindais laikomi išstojusiais iš partijos.
3.11. Skyriaus narys turi teisę išstoti iš LSDP, pareiškęs apie tai skyriaus ar grupės pirmininkui raštu, žodžiu arba apie tai pareiškęs viešai, arba pranešęs LSDP per Politinių partijų narių sąrašų informacinę sistemą arba per www.epaslaugos.lt ,,Galimybė fiziniam asmeniui pasitikrinti narystę politinėje organizacijos ar pateikti prašymą atsisakyti narystės internetu paslauga“. Narys laikomas išstojusiu iš LSDP, kai jo prašymą ar pareiškimą užfiksuoja grupės susirinkimas, skyriaus taryba ar susirinkimas, jį gauna LSDP per Politinių partijų narių sąrašų informacinę sistemą.
3.12. Narys, išvykdamas į užsienį darbo ar tarnybos reikalais ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui, privalo apie tai pranešti skyriaus sekretoriatui ar tarybai, kurie išbraukia tokį narį iš grupės narių sąrašo ir įrašo į atskirą laikinai išvykusių ir pateisinamai nedalyvaujančių LSDP veikloje narių sąrašą. Grįžęs ir skyriaus sekretoriate ar taryboje užsiregistravęs vėl įrašomas į grupės narių sąrašą. Nepranešęs apie šiame straipsnyje numatytą savo išvykimą ir nedalyvaujantis partijos veikloje daugiau kaip metus narys braukiamas iš partijos narių sąrašų.
3.13. Išstojęs iš partijos ar LSDP statuto 18 straipsnyje numatyta tvarka išbrauktas iš partijos narių sąrašų gali po dviejų metų, o pašalintas – po trejų metų bendra tvarka vėl stoti į LSDP. Apie ankstesnę savo narystę jis privalo informuoti partijos skyriaus grupę, skyriaus tarybą.
3.14. Lietuvos Respublikos piliečiai, visuomeninės organizacijos, susivienijimai, judėjimai, pritariantys LSDP programai ir padedantys ją įgyvendinti bei pagal galimybes materialiai ar kitaip remiantys partiją, gali tapti skyriaus (grupės) rėmėjais. Rėmėjai (kolektyvinių rėmėjų atstovai) gali dalyvauti skyriaus (grupės) veikloje su patariamojo balso teise.

IV. SKYRIAUS STRUKTŪRA IR VALDYMAS

4.1. Skyriaus narių susirinkimas (grupių delegatų konferencija):
4.1.1. Aukščiausias skyriaus organas yra skyriaus narių susirinkimas arba grupių delegatų konferencija. Skyriaus taryba susirinkimą šaukia ne rečiau kaip kartą per pusmetį, o konferenciją – ne rečiau kaip kartą per metus. Konferencija gali būti rengiama, kai skyriuje yra ne mažiau kaip 200 narių. Susirinkimą (konferenciją) šaukia skyriaus taryba savo iniciatyva arba reikalaujant partijos grupėms, jungiančioms nemažiau 1/3 skyriaus narių. Susirinkimo (konferencijos) sušaukimo iniciatoriai turi pateikti skyriaus tarybai paraišką, kurioje turi būti nurodytos susirinkimo (konferencijos) sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl darbotvarkės, vietos ir datos, siūlomų sprendimų projektai. Skyriaus susirinkimas (konferencija) turi įvykti per 30 dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Jei per 10 dienų nuo susirinkimo (konferencijos) iniciatorių paraiškos gavimo dienos skyriaus taryba nepriėmė sprendimo sušaukti skyriaus susirinkimą (konferenciją), susirinkimas (konferencija) gali būti šaukiamas iniciatorių sprendimu. Delegatai renkami partijos grupėse pagal skyriaus tarybos arba susirinkimo (konferencijos) iniciatorių nustatytą vienodą atstovavimo normą. Apie susirinkimo datą ir darbotvarkę nariams turi būti pranešta ne vėliau kaip prieš 14 dienų.
4.1.2. Skyriaus narių susirinkimo (konferencijos) išimtinė kompetencija yra:
4.1.2.1. Svarstyti partijos politinės ir organizacinės veiklos klausimus, priimti atitinkamus nutarimus.
4.1.2.2. Aptarti ir siūlyti LSDP tarybai kandidatus į Lietuvos Respublikos Seimo bei Europos Parlamento narius ir kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidentus.
4.1.2.3. Tvirtinti partijos rinkimų programą vietos savivaldos rinkimams, pagal galiojančius įstatymus iškelti kandidatus į Panevėžio miesto savivaldybės tarybą ir merus.
4.1.2.4. Kasmet išklausyti skyriaus tarybos, finansų komisijos, etikos ir procedūrų komisijos bei savivaldybės LSDP frakcijos (grupės) ataskaitas.
4.1.2.5. Kas 2 metai rinkti skyriaus pirmininką, tarybą, finansų komisiją bei etikos ir procedūrų komisiją, bei juos atšaukti anksčiau termino. Skyriaus pirmininko teikimu rinkti jo pirmąjį ir kitus pavaduotojus. Finansų komisijos bei etikos ir procedūrų komisijos nariai negali būti renkami į tarybą. Skyriaus pirmininkas renkamas slaptu balsavimu. Kandidatams į skyriaus pirmininkus būtinas 2 metų nepertraukiamas partinis stažas.
4.1.2.6. Aptarti ir siūlyti kandidatus į LSDP vadovaujančius organus.
4.1.2.7. Svarstyti LSDP vadovaujančių organų siūlomus projektus, siūlyti pataisas jiems.
4.1.2.8. Priimti, pildyti, keisti skyriaus įstatus.
4.1.2.9. Tvirtinti skyriaus veiklos planus.
4.1.3. Skyriaus narių susirinkimas (konferencija) vedamas prisilaikant reglamento, patvirtinto skyriaus tarybos.
4.1.4. Gali suteikti skyriaus Garbės pirmininko vardą.
4.2. Skyriaus taryba:
4.2.1. Skyriaus tarybą sudaro skyriaus pirmininkas, jo pavaduotojai, miesto tarybos socialdemokratų frakcijos (grupės) nariai, politinio pasitikėjimo pareigūnai, grupių pirmininkai ir kiti skyriaus nariai, kaip tai numatyta LSDP statute.
4.2.2. Skyriaus tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį ir pravedami vadovaujantis skyriaus tarybos posėdžio darbo reglamentu gyvai arba nuotoliniu būdu. Posėdį šaukia skyriaus pirmininkas savo iniciatyva arba reikalaujant 1/3 tarybos narių. Tarybos posėdžio iniciatoriai turi pateikti skyriaus pirmininkui paraišką, darbotvarkės, vietos ir datos, siūlomų darbotvarkės ar sprendimų projektai. Skyriaus tarybos posėdis turi įvykti per 20 dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Jei per 10 dienų nuo posėdžio iniciatorių paraiškos gavimo dienos skyriaus pirmininkas nepriėmė sprendimo sušaukti skyriaus tarybos posėdį, jis gali būti šaukiamas iniciatorių sprendimu.
4.2.3. Skyriaus tarybos kompetencija:
4.2.3.1. Pirmininko teikimu skiria atsakingąjį sekretorių, iždininką ir rinkimų štabo vadovą. Tvirtina savivaldybės tarybos LSDP frakcijos (grupės) seniūną (pirmininką).
4.2.3.2. Organizuoja partijos nutarimų vykdymą, teikia visapusišką informaciją skyriaus nariams, registruoja partijos grupes, koordinuoja jų veiklą, tvarko partijos narių ir rėmėjų apskaitą, išduoda LSDP nario bilietus.
4.2.3.3. Organizuoja rinkimų (referendumų) kampanijas.
4.2.3.4. Nuolat teikia rekomendacijas ir siūlymus partijos remiamiems savivaldybės tarybos nariams, talkina LSDP remiamiems Seimo nariams.
4.2.3.5. Aptaria ir priima sprendimus dėl partijos kandidatų į asmeninio politinio pasitikėjimo pareigas pateikimo LSDP frakcijai (grupei) savivaldybės taryboje.
4.2.3.6. Kasmet tvirtina skyriaus lėšų panaudojimo ataskaitą.
4.2.3.7. Steigia ir registruoja nuolatines skyriaus komisijas, klubus bei tvirtina jų darbo nuostatus.
4.2.3.8. Tarp susirinkimų (konferencijų) priima sprendimus skyriaus vardu.
4.2.3.9. Priima sprendimus dėl koalicijų su kitomis partijomis ir politinėmis organizacijomis sudarymo savivaldybės taryboje.
4.2.4. Skyriaus tarybos posėdžiuose balso teisę turi posėdžiuose dalyvaujantys Panevėžio miesto savivaldybės tarybos nariai, išrinkti nuo LSDP, jeigu jie yra skyriaus tarybos nariai.
4.2.5. Skyriaus pirmininkas vadovauja skyriaus tarybai, prezidiumui, duoda pavedimus savo pavaduotojams, atsakingajam sekretoriui, iždininkui, tarybos nariams. Skyriaus ir skyriaus tarybos vardu pasirašo visus skyriaus dokumentus. Skyriaus pirmininkas yra atsakingas už informacijos pateikimą LSDP pirmininkui, tarybai, prezidiumui ir partijos tarybos sekretoriatui. Jam negalint eiti savo pareigų, jo įgaliojimus iki susirinkimo (konferencijos) vykdo pirmasis pavaduotojas. Kai jis negali eiti savo pareigų jo įgaliojimus iki susirinkimo (konferencijos) taryba suteikia vienam iš pavaduotojų. Pirmininkas, ar jo įgaliotas asmuo teikia, deklaruoja Teisingumo ministerijai LSDP Panevėžio miesto skyriaus narių sąrašus Excel formatu kasmet nuo sausio 1 d. iki kovo 1 d. imtinai ir nuo rugpjūčio 1 d. iki spalio1 d. imtinai, vadovaujantis Politinių organizacijų narių sąrašų pateikimo elektroniniu būdu tvarka (2022-12-22) ir pasirašydamas kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu. Sąrašai teikiami tik elektroniniu būdu per Politinių partijų narių sąrašų informacinę sistemą (toliau PPNSIS), jungiantis per Teisingumo ministerijos psl. www.tm.lrv.lt. Jei per vienus metus nepateikė savo narių sąrašų, Teisingumo ministerija apie tai praneša juridinių asmenų registro tvarkytojui ir šis inicijuoja politinės partijos likvidavimą.
4.2.6. Skyriaus atsakingasis sekretorius organizuoja skyriaus susirinkimų (konferencijų) ir tarybos posėdžių pravedimą, protokolavimą, koordinuoja skyriaus bei partijos organų nutarimų vykdymo kontrolę, formina naujų narių priėmimą, tvarko siunčiamą ir gaunamą korespondenciją, organizuoja partijos nario bilieto įteikimą, koordinuoja svarbių datų paminėjimą, jubiliatų sveikinimus, organizuoja LSDP ir skyriaus padėkos bei sveikinimo raštų įteikimą, tvarko narių įskaitą, elektroninį narių LSDP registrą, laikantis asmens duomenų apsaugos reikalavimų, vykdo skyriaus raštvedybą ir archyvo tvarkymą, jo saugumą ir atidavimą Valstybės archyvui. Vykdo skyriaus patalpų priežiūrą, sekretoriato aprūpinimą techninėmis priemonėmis. Atsakingasis sekretorius yra atsakingas už skyriaus informacijos pateikimą partijos tarybos sekretoriatui.
4.2.7. Skyriaus iždininkas organizuoja nario mokesčio rinkimą ir apskaitą vadovaujantis ,,LSDP nario mokesčio mokėjimo, apskaitos ir partijos lėšų panaudojimo tvarkos aprašu“, pildo nario mokesčio apskaitą www.vrk.lt. sistemoje, laikantis asmens duomenų apsaugos reikalavimų, tvarko banko dokumentus, apmoka einamąsias skyriaus išlaidas, ne rečiau kaip kartą per pusmetį sudaro skyriaus lėšų ataskaitas ir pateikia skyriaus finansų komisijai, Finansų ministerijai, kartu su pirmininku pasirašo skyriaus finansinius dokumentus.
4.3. LSDP frakcija (grupė) miesto savivaldybės taryboje.
4.3.1. Pagal LSDP sąrašą išrinkti Panevėžio miesto savivaldybės tarybos nariai Tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka sudaro LSDP frakciją (grupę) miesto taryboje ir teikia skyriaus tarybai tvirtinti frakcijos (grupės) seniūno (pirmininko) kandidatūrą. Gavus skyriaus tarybos pritarimą, į frakciją (grupę) priima kitus miesto savivaldybės tarybos narius.
4.3.2. LSDP nariai priklausantys partijos frakcijai (grupei) savivaldybės taryboje, privalo nuolat derinti savo veiklą su skyriaus taryba, atsižvelgti į jų rekomendacijas ir pasiūlymus, apie savo veiklą tarybą informuoti kiekviename jos posėdyje.
4.3.3. LSDP frakcijos (grupės) seniūnas (pirmininkas) už darbą savivaldybės taryboje atsiskaito skyriaus susirinkimui (konferencijai), rinkėjams.
4.3.4. Jei LSDP remtas savivaldybės tarybos narys nevykdo partijos ar skyriaus rinkimų programos ir nesilaiko LSDP statuto ar skyriaus įstatų reikalavimų, tai partijos skyriaus tarybos sprendimu jis gali netekti partijos paramos ar būti pašalintas iš partijos.
4.4. Skyriaus finansų komisija.
4.4.1. Skyriaus finansų komisija atlieka ūkinės – finansinės veiklos analizę ir kontrolę, vadovaujasi priimtais nuostatais, patvirtintais skyriaus tarybos.
4.4.2. Skyriaus finansų komisiją sudaro grupių, turinčių 10 ir daugiau narių, atstovai, kuriuos renka skyriaus susirinkimas (konferencija) visai kadencijai. Jos nariais negali būti renkami skyriaus tarybos nariai.
4.4.3. Skyriaus finansų komisija išsirenka pirmininką, jo teikimu – pavaduotoją.
4.4.4. Skyriaus finansų komisija ne rečiau kaip kartą per pusę metų tikrina skyriaus finansų apskaitą, atskaitomybę, nario mokesčio mokėjimą, partijos lėšų ir turto panaudojimą. Partijos narius, nemokančius nario mokesčio, perduoda svarstyti skyriaus etikos ir procedūrų komisijai.
4.4.5. Kasmet skyriaus susirinkimui (konferencijai) pateikia skyriaus lėšų panaudojimo ataskaitą.
4.5. Skyriaus etikos ir procedūrų komisija.
4.5.1. Skyriaus etikos ir procedūrų komisiją sudaro grupių, turinčių 10 ir daugiau narių, atstovai, kuriuos renka skyriaus susirinkimas (konferencija) visai kadencijai. Jos nariais negali būti renkami skyriaus tarybos nariai.
4.5.2. Skyriaus etikos ir procedūrų komisija išsirenka pirmininką, o jo teikimu – pavaduotoją.
4.5.3. Skyriaus etikos ir procedūrų komisija:
4.5.3.1. Nagrinėja partijos narių, partijos organų pareiškimus, skundus ir kitą informaciją apie skyriaus partijos narių elgesį, drausmę, nario mokesčio nemokėjimo priežastis ir priima sprendimus dėl nuobaudų skyrimo.
4.5.3.2. Nagrinėja LSDP statute ir skyriaus įstatuose numatytų procedūrų ir bendrųjų organizacinių nuostatų pažeidimo atvejus ir priima sprendimus dėl jų taikymo pagrįstumo ir teisingumo. Nesutinkantieji su sprendimu turi teisę per trisdešimt dienų, bet ne vėliau kaip per dvylika mėnesių kreiptis į LSDP etikos ir procedūrų komisiją, kuri priima galutinį sprendimą.
4.5.3.3. Nagrinėja žiniasklaidos publikacijas apie LSDP narių netinkamus poelgius ir priima sprendimus,
4.5.3.4. Komisijos pirmininkas dalyvauja skyriaus tarybos posėdžiuose.
4.5.4. Skyriaus etikos ir procedūrų komisija atlieka skyriaus susirinkimo (konferencijos) mandatų komisijos funkcijas.
4.6. Skyriaus grupės veikla.
4.6.1. Skyriaus grupės kuriasi teritoriniu principu – vienoje ar keliose rinkimų apylinkėse, seniūnaitijose – paprastai pagal gyvenamąją vietą arba veiklą toje teritorijoje. Atskiros grupės gali būti sudaromos ir profesiniu pagrindu.
4.6.2. LSDP skyriaus grupės sudaro organizacinį skyriaus pagrindą. Grupes sudaro ne mažiau 3 nariai, jas registruoja ir jų veiklą koordinuoja skyriaus taryba. Skyriaus grupė priima į partiją naujus narius. Grupės veiklą reglamentuoja LSDP statutas ir šie įstatai.
4.6.3. Grupės pagrindiniai uždaviniai:
4.6.3.1. Skleisti LSDP idėjas savivaldybės teritorijoje.
4.6.3.2. Platinti ir skleisti LSDP spaudą, agitacinę medžiagą.
4.6.3.3. Organizuoti gyventojų nuomonės tyrimą, inicijuoti gyventojų problemų sprendimus.
4.6.3.4. Rengti paskaitas, kultūrinius, visuomeninius renginius.
4.6.3.5. Dalyvauti visų lygių rinkimų kampanijose, parinkti ir pasiūlyti skyriaus tarybai atstovus į rinkimų (referendumų) komisijas, siūlyti kandidatus į savivaldybės tarybą, Lietuvos Respublikos Seimo ir Europos Parlamento narius, kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidentus. Taip pat siūlyti kandidatus į skyriaus ir LSDP valdymo organus. Padėti partijos remtiems nariams jų praktinėje veikloje.
4.6.2.6. Reguliariai rinkti nario mokestį ir jį apskaityti grupės lentelėje.
4.6.2.7. Plėsti narių ir rėmėjų skaičių.
4.6.2.8. Prireikus suteikti pagal galimybes grupės nariams reikiamą moralinę ir materialinę paramą, pasveikinti jubiliejų, švenčių proga, pareikšti užuojautą. Ypač didelį dėmesį skirti vyresnio amžiaus bei neįgaliems grupės nariams.
4.6.2.9. Vykdyti visus LSDP vadovybės sprendimus bei nurodymus įgyvendinant LSDP programą.
4.6.3. Aukščiausias grupės organas yra grupės narių susirinkimas. Jis šaukiamas grupės pirmininko ar trečdalio grupės narių iniciatyva, bet ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. Jame dalyvauja bent vienas LSDP skyriaus tarybos narys. Kas dveji metai grupės susirinkime renkamas grupės pirmininkas ir, jo teikimu, pavaduotojas bei iždininkas. Jais vienu metu negali būti skyriaus pirmininkas bei atsakingasis sekretorius.
4.6.4. Grupės susirinkimas:
4.6.4.1. Išklauso pirmininko, pavaduotojo ir iždininko darbo ataskaitas.
4.6.4.2. Svarsto nepasitikėjimo grupės pirmininku, pavaduotoju ar iždininku klausimus ir priima atitinkamus sprendimus.
4.6.4.3. Svarsto ir teikia siūlymus aukštesniosioms LSDP institucijoms visais partijos veiklos, taktikos ir strategijos klausimais.
4.6.4.4. Renka delegatus į skyriaus konferencijas.
4.6.5. Grupės pirmininkas pasirašo jos vardu dokumentus, atstovauja grupei, šaukia grupės narių susirinkimus, organizuoja LSDP programos, aukštesniųjų partijos institucijų bei grupės susirinkimų nutarimų įgyvendinimą, tvarko archyvą ir rūpinasi jo išsaugojimu. Kartą į pusmetį informuoja skyriaus etikos ir procedūrų komisiją apie narius, nesumokėjusius nario mokesčio.
4.6.6. Grupės pirmininko pavaduotojas tvarko grupės susirinkimų bei pirmininko, pavaduotojo ir iždininko pasitarimų protokolus, tvarko narių įskaitą, o taip pat pavaduoja pirmininką, jam nesant ar laikinai negalint eiti savo pareigų. Grupės susirinkimo sprendimu gali būti renkami keli pavaduotojai jų darbo funkcijas nurodant grupės nuostatuose.
4.6.7. Grupės iždininkas renka nario mokestį. Už surinktą nario mokestį atsiskaito skyriaus iždininkui ir pastoviai informuoja grupės pirmininką apie nario mokesčio surinkimą.

V. BENDROSIOS ORGANIZACINĖS NUOSTATOS

5.1. Skyriaus susirinkimas yra teisėtas, kai dalyvauja ne mažiau kaip 1/3 narių, konferencijos – kai dalyvauja 2/3 delegatų. Partijos grupių teisėtas susirinkimas: jei narių skaičius nuo 3 iki 5 dalyvauja visi nariai, nuo 6 iki 14 dalyvauja ne mažiau kaip 5 nariai, virš 15 dalyvauja 1/3 narių. Kitų renkamų organų posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė išrinktų narių. Visi nutarimai priimami daugiau kaip pusės dalyvaujančiųjų balsais.
5.2. Atviro balsavimo metu, prieš priimant sprendimus ir nutarimus, patikslinamas dalyvaujančiųjų skaičius, o slapto balsavimo metu jis nustatomas pagal išduotų biuletenių skaičių. Abiem atvejais dalyvaujančiųjų skaičius turi būti ne mažesnis negu susirinkimo (konferencijos) teisėtumo reikalavimai (kvorumas). Visuose renkamuose organuose atviro balsavimo metu balsams pasiskirsčius po lygiai lemia pirmininko balsas.
5.3. Renkant skyriaus ar grupės pirmininkus, laikomas išrinktas asmuo, surinkęs daugiau kaip pusę visų susirinkime ar konferencijoje dalyvaujančiųjų balsų. Jei pasiūlyti vienas arba du kandidatai ir nei vienas jų negauna balsų daugumos, kandidatai siūlomi iš naujo, vyksta nauji rinkimai ir išrinktu laikomas pagal šio straipsnio pirmos dalies reikalavimą. Kai nė vienas kandidatas nesurenka daugumos balsų, rengiamas antras balsavimo turas. Tuomet balsavimui pateikiami du pirmajame balsavimo ture daugiausiai balsų surinkę kandidatai, o išrinktu laikomas asmuo, surinkęs daugiau balsų. Jeigu antrajame ture abu kandidatai gauna vienodai balsų, rinkimai rengiami iš naujo.
5.4. Renkant kolegialius valdymo organus, išrinktais laikomi iš anksto nustatytas skaičius kandidatų, kurie surinko daugiausia balsų. Jeigu keletas kandidatų surinko tiek pat balsų, tuomet kolegialaus valdymo organo narių skaičius padidinamas taip, kad į jį patektų visi surinkę praeinantį balsų skaičių.
5.5. Visuose renkamuose organuose bei dalyvaujančių rinkimuose kandidatų sąrašuose vienos lyties atstovų skaičius negali viršyti 60 proc. Rinkimų sąrašuose kandidatai išdėstomi taip, kad kiekviename penketuke nebūtų daugiau kaip 3 vienos lyties atstovai, o kiekviename dešimtuke būtų jaunimo (iki 35 m.) atstovai.

VI. SKYRIAUS LĖŠOS, NARIO MOKESTIS IR TURTAS

6.1. LSDP skyriaus turtą sudaro: lėšos, įsigytas arba paaukotas inventorius ir įrengimai bei nekilnojamas ir kitas įstatymais nedraudžiamas turėti turtas.
6.2. Skyriaus lėšas sudaro:
6.2.1. Nario mokestis.
6.2.2. Fizinių asmenų dovanotos lėšos.
6.2.3. Leidybinės veiklos pajamos.
6.2.4. Lietuvos gyventojų 0,6 proc. dydžio sumokėto metinio pajamų mokesčio dalis.
6.2.5. Kitos teisėtai gautos lėšos.
6.3. LSDP narys moka ne mažiau 0,5 proc. savo pajamų, atskaičius mokesčius.
6.4. Pensininkai, neturintys kitų pajamų, išskyrus pensiją, moka 1 euro mokestį per mėnesį, o gaunantys ir kitas pajamas – 0,5 proc. savo darbo pajamų (įskaitant pensiją), atskaičius mokesčius.
6.5. Nedirbantys partijos nariai, sulaukę 70 metų, taip pat nariai, gaunantys piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams ir nedirbantys mokiniai bei studentai nario mokesčio nemoka, tačiau turintys galimybes gali jį mokėti savo nuožiūra nusistatę mokesčio dydį.
6.6. Sulaukę 70 metų dirbantys partijos nariai moka 0,5 proc. nuo savo darbo pajamų (išskyrus pensiją), atskaičius mokesčius.
6.7. LSDP nariai, išrinkti arba paskirti į politines pareigas savivaldybėse, Seime, Europos Parlamente, ministerijose ir Vyriausybėje, moka mėnesinį solidarumo mokestį, kuris sudaro 2 proc. nuo pajamų šiose pareigose, atskaičius mokesčius.
LSDP Taryba tvirtina nario mokesčio mokėjimo, panaudojimo ir apskaitos tvarką, kartu joje nustatydama politinių pareigų sąrašą, kurias užimdami partijos nariai moka solidarumo mokestį.
6.8. Narys, pretenduojantis dalyvauti skyriaus ar partijos renkamų organų rinkimuose ar būti pretendentu į visų lygių rinkimuose keliamus partijos kandidatus, privalo skyriaus ar LSDP finansų komisijai atskleisti savo pajamas ir įrodyti, kad nario mokestį moka statuto nustatyta tvarka. Jeigu iki renkamo organo išrinkimo ar rinkiminio sąrašo sudarymo dienos narys to padaryti nesuspėja, jis tai privalo padaryti per 30 kalendorinių dienų po renkamo organo išrinkimo ar rinkimų sąrašo sudarymo dienos. Neatitinkantys šio straipsnio reikalavimus braukiami iš renkamo organo ar rinkiminio sąrašo.
6.9. LSDP nario mokestis mokamas paprastai kas mėnesį, bet nerečiau kaip kartą per ketvirtį. Nario mokestį partijos narys perveda į LSDP skyriaus sąskaitą, moka grynaisiais skyriaus arba grupės iždininkui
6.10. Skyrius už kiekvieną įskaitoje esantį narį LSDP tarybai perveda po 3 eurus per metus.
6.11. Visos LSDP skyriaus lėšos gali būti naudojamos:
6.11.1. Politinei veiklai finansuoti.
6.11.2. Rinkimų užstatui.
6.11.3. Ilgalaikiam ir trumpalaikiam turtui įsigyti.
6.11.4. Atsiskaityti su darbuotojais.
6.11.5. Paslaugų teikimo išlaidoms.
6.11.6. Grupių veiklai finansuoti – skyriaus tarybos nutarimu.
6.11.7. Kitiems teisės aktuose nustatytiems tikslams.

VII. SKYRIAUS NARIŲ KLUBAI

7.1. Skyriaus klubai gali būti steigiami laisvai pasirinktu principu, kai atsiranda ne mažiau kaip 3 partijos nariai, kuriuos vienija bendri interesai. Klubai registruojami skyriaus taryboje.
7.2. Skyriaus klubas veikia pagal jo narių susirinkime priimtus nuostatus, patvirtintus skyriaus taryboje.
7.3. Skyriaus klubo (klubo tarybos) pirmininkas dalyvauja skyriaus tarybos posėdyje su patariamojo balso teise.

VIII. BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS PARTIJOMIS, POLITINĖMIS, VISUOMENINĖMIS BEI PROFESINĖMIS ORGANIZACIJOMIS

8.1. LSDP skyrius teikia paramą Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos, Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos ir Lietuvos sakaliukų sąjungos veiklai Panevėžyje.
8.2. LSDP skyrius remia socialdemokratines organizacijas ir bendradarbiauja su kitomis miesto, Lietuvos ir užsienio demokratinėmis partijomis, organizacijomis ir judėjimais. Visokeriopai padeda savarankiškoms profesinėms sąjungoms ir remia jų veiklą.

Įstatai patvirtinti skyriaus narių 2018 m. gegužės 30 d. visuotiniame susirinkime, nauja redakcija – 2024 m. balandžio 24 d. visuotiniame susirinkime.

Close